Rekonstrukcija medicinskih pločica za imobilizaciju fraktura kostiju

Medicinske pločice se proizvode ravne, te se pomoću ručnih alata u kirurškoj dvorani prilagođavaju obliku kosti koju treba imobilizirati. Takvim postupkom u pločicu se unosi izvjesna količina naprezanja, te je pretpostavka da su mehanička svojstva smanjena. Za provjeru te hipoteze, laboratorij za mehanička ispitivanja Fakulteta Strojarstva i brodogradnje s prof. Janošem Kodvanjem napravio je ispitivanje naprezanja savijenih pločica. Rezultati su uspoređeni s rezultatima FEM analize u ABAQUS softveru za koju je bilo potrebno izraditi CAD model pločice.

O projektu:

IZIT d.o.o.

Za partnera:

Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu

Naše rješenje